1900 561 558
( 2000đ/phút )

DANH SÁCH HEROES

VỊ TRÍ:
CẤP SAO:
THUỘC TÍNH:

Ngụy

 • Tư Mã Ý

Thục

 • Khương Duy
 • Mã Siêu
 • Gia Cát Lượng
 • Lưu Bị
 • Trương Phi
 • Hoàng Trung
 • Quan Vũ
 • Hoàng Nguyệt Anh

Ngô

Trung Lập

 • Đổng Trác
 • Điêu Thuyền