1900 561 558
( 2000đ/phút )

06/07/2017 - RA MẮT S14 - ĐUA TOP NHẬN THƯỞNG

Tin tức |

SỰ KIỆN CHÀO MỪNG SERVER MỚI

06/07 - 31/07

Chào Mừng Server Mới S14, 3Q 360mobi sẽ có những sự kiện đặc biệt dành riêng cho các Chúa Công S14:


1. Đua TOP Cấp LV nhận thưởng Tào Phi (Vĩnh Viễn)

2. Đua TOP Rank nhận thưởng Mã Vân Lộc (Vĩnh Viễn)

3. Đua TOP Thần Binh nhận thưởng Tào Tháo (Vĩnh Viễn)

4. Thăng cấp nhận thưởng Tướng và Đá Cam miễn phí

5. X2 Chiến Công

6. Quà Tặng Server Mới

Lưu ý : Thứ tự xếp hạng được xác định dựa vào BXH của Server S14 vào 23h59 ngày 23/07/2017

Đặc biệt: TOP 1 của 1 trong 3 BXH trên sẽ có quyền chỉ định 1 tài khoản khác ở bất kỳ server nào nhận tướng cùng với mình.

Ví dụ: TOP 1 BXH Cấp LV nhận Tào Phi (Vĩnh Viễn) ở s14, được quyền chỉ định 1 tài khoản khác ở s5 nhận Tào Phi (Vĩnh Viễn).

Chi tiết sự kiện như sau:

Hoạt động 1: Đua Top Cấp Lv S14

Thời gian: 06/07 - 23/07 (18 Ngày)

Nội dung:Trong thời gian hoạt động, Top 10 người chơi đạt Level cao nhất S14 sẽ nhận được phần thưởng:

Top 1: Tướng Tào Phi (vĩnh viễn) + 01 Rương Kho Báu Danh Tướng + 5000 Tiền Lôi Đài + 50 Túi Mảnh Skin + 50 Túi Mảnh Tướng

Top 2-3: 02 Rương Kho Báu Danh Tướng + 3000 Tiền Lôi Đài + 30 Túi Mảnh Skin + 30 Túi Mảnh Tướng

Top 4-10: 01 Rương Kho Báu Danh Tướng + 1500 Tiền Lôi Đài + 15 Túi Mảnh Skin + 15 Túi Mảnh Tướng

Đặc biệt: Top 1 Level ở S14 có quyền chỉ định 1 tài khoản khác ở bất kỳ server nào nhận tướng Tào Phi cùng với mình.

Hoạt động 2: Đua Top Rank S14

Thời gian: 06/07 - 23/07 (18 Ngày)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, Top 10 Chúa Công cấp Rank cao nhất sẽ nhận được phần thưởng

Top 1: Tướng Mã Vân Lộc (Vĩnh Viễn) + 01 Rương Kho Báu Danh Tướng + 5000 Xu Rank + 50 Túi Mảnh Skin + 50 Túi Mảnh Tướng

Top 2-3: 02 Rương Kho Báu Danh Tướng + 3000 Xu Rank + 30 Túi Mảnh Skin + 30 Túi Mảnh Tướng

Top 4-10: 01 Rương Kho Báu Danh Tướng + 1500 Xu Rank + 15 Túi Mảnh Skin + 15 Túi Mảnh Tướng

Đặc biệt: Top 1 Rank ở S14 có quyền chỉ định 1 tài khoản khác ở bất kỳ server nào nhận tướng Mã Vân Lộc cùng với mình

 

Hoạt động 3: Đua Top Thần Binh S14

Thời gian: 06/07 - 23/07 (18 Ngày)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, Top 10 Chúa Công thần binh cao nhất sẽ nhận được phần thưởng:

Top 1: Tướng Tào Tháo (Vĩnh Viễn) + 01 Rương Kho Báu Danh Tướng + 5000 Võ Hồn + 50 Túi Mảnh Skin + 50 Túi Mảnh Tướng

Top 2-3: 02 Rương Kho Báu Danh Tướng + 3000 Võ Hồn + 30 Túi Mảnh Skin + 30 Túi Mảnh Tướng

Top 4-10: 01 Rương Kho Báu Danh Tướng + 1500 Võ Hồn + 15 Túi Mảnh Skin + 15 Túi Mảnh Tướng

Đặc biệt: Top 1 Thần Binh ở S14 có quyền chỉ định 1 tài khoản khác ở bất kỳ server nào nhận tướng Tào Tháo cùng với mình

 

Hoạt động 4: Thăng Cấp Nhận Thưởng Server S14

Thời gian: 06/07 - 31/07 (26 Ngày)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi đạt cấp độ quy định nhận thưởng:

Level 10: Thẻ Trải Nghiệm Chu Du (3 Ngày), Mảnh Pháp Phòng-Cam*10, Chiến Công*1000

Level 20: Thẻ Trải Nghiệm Tào Nhân (3 Ngày), Mảnh Pháp Phòng-Cam*10, Chiến Công*2000

Level 30: Thẻ Trải Nghiệm Văn Xú (3 Ngày), Mảnh Pháp Phòng-Cam*10, Chiến Công*3000

Level 40: Thẻ Trải Nghiệm Tả Từ (3 Ngày), Mảnh Pháp Phòng-Cam*10, Chiến Công*4000

Level 50: Tướng Hạ Hầu Uyên (Vĩnh Viễn), Skin Hạ Hầu Uyên-Anonymous Guitar (Vĩnh viễn), Mảnh Pháp Phòng-Cam*10, Chiến Công*5000

Hoạt động 5: x2 Chiến Công Server S14

Thời gian: 20h00 - 22h00 mỗi ngày từ 06/07 - 12/07 (7 Ngày)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày từ 20h00 - 22h00 đăng nhập vào game sẽ nhận được Thẻ x2 Chiến Công (1 Ngày)

Hoạt động 6: Quà Tặng Server Mới S14

Thời gian: 06/07 - 12/07 (7 Ngày)

Nội dung: Nội dung: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn (Gửi qua thư)