1900 561 558
( 2000đ/phút )

DANH SÁCH HEROES

VỊ TRÍ:
CẤP SAO:
THUỘC TÍNH:

Ngụy

 • Tư Mã Ý

Thục

 • Gia Cát Lượng
 • Hoàng Nguyệt Anh
 • Hoàng Trung
 • Khương Duy
 • Lưu Bị
 • Mã Siêu
 • Quan Vũ
 • Trương Phi

Ngô

Trung Lập

 • Điêu Thuyền
 • Đổng Trác