1900 561 558
( 2000đ/phút )

Khương Duy

Nhóm tướng: Tầm Trung

Giới thiệu

Thiếu niên anh hùng, quang minh lỗi lạc, tự xưng Kỳ Lân Kiếm Hiệp.

Nước

Thục

Hệ số cơ bản

HP: 822
MP: 400
Vật công: 28
Phép công: 21
Tốc độ đánh: 1.3

Tổng quan

HP
822
MP
400
Vật công
28
Phép công
21
Tốc độ đánh
1.3

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

ANH HÙNG TIẾN GIỚI