1900 561 558
( 2000đ/phút )

Mã Siêu

Nhóm tướng: Cận Chiến

Giới thiệu

Tường Thục, thủ lĩnh Kỵ Binh Tử Điện, khôi ngô tuấn tú, oai dũng.

Nước

Thục

Hệ số cơ bản

HP: 641
MP: 400
Vật công: 48
Phép công: 21
Tốc độ đánh: 1.3

Tổng quan

HP
641
MP
400
Vật công
48
Phép công
21
Tốc độ đánh
1.3

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

ANH HÙNG TIẾN GIỚI