1900 561 558
( 2000đ/phút )

Gia Cát Lượng

Nhóm tướng: Cận Chiến

Giới thiệu

Túc trí đa mưu, thần cơ diệu toán, luôn tận trung với nước Thục.

Nước

Thục

Hệ số cơ bản

HP: 641
MP: 400
Vật công: 45
Phép công: 21
Tốc độ đánh: 1.3

Tổng quan

HP
641
MP
400
Vật công
45
Phép công
21
Tốc độ đánh
1.3

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

ANH HÙNG TIẾN GIỚI