1900 561 558
( 2000đ/phút )

Lưu Bị

Nhóm tướng: Cận Chiến

Giới thiệu

Nhân Hoàng anh minh thần võ, là chân mệnh thiên tử.

Nước

Thục

Hệ số cơ bản

HP: 807
MP: 400
Vật công: 20
Phép công: 40
Tốc độ đánh: 1.3

Tổng quan

HP
807
MP
400
Vật công
20
Phép công
40
Tốc độ đánh
1.3

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

Hồi Quang

Cửu Ngũ Chí Tôn

ANH HÙNG TIẾN GIỚI